حق با مشتری است

مشتری مداری:

پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 09:30 قبل از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی

مشتری سنگ بنای سازمان است و دوام و بقای آن را تضمین
می نماید.
محصول مداری به گونه ای از نزدیک بینی بازاریابی می انجامد.به عنوان مثال
مدیریت راه آهن به تصور این که استفاده کنندگان از راه آهن خواهان قطارهستند
نه حمل و نقل از چالش فزاینده خطوط هوایی اتوبوس و اتومبیل غافل
ماندند.بانکها،فروشگاه های بزرگ و مراکزپستی هم در این اندیشه اند که محصول
آنها همان چیزی است که مردم خواهان آن هستند و از اینکه مشتری آنها رو به
کاهش است در شگفت اند . این موسسات بیشترجای این که از پنجره بیرون نگاه
کنند درآینه به خود مینگرند.


یک برآورد این است که هزینه جذب یک مشتری
جدید پنج برابر هزینه راضی نگه داشتن مشتری کنونی است و شاید
شرکت باید 16 برابر هزینه کند که این مشتری جدید به همان سطحی از
رضایت برسد که مشتری پیشین )از دست رفته(برای شرکت داشت،ازین
» جذب مشتری « رو نگهداری مشتری و مشتری مداری بسی مهمتر از
است.

اصل 1-اگر مشتری نباشد سازمانی نیست.
اصل 2- هیچ کس مجبور نیست با ما معامله کند.
اصل 3- صداقت و خوش نامی دروازه ورود مشتریان به سازمان است.
اصل 4- مشتری به ما وابسته نیست ما به مشتری وابسته هستیم.
اصل 5-مشتری مداری با استخدام هر عضوی از سازمان آغاز می شود.
اصل 6-باور مهم این است که: اگر با مشتری سرو کار نداشتیم این شغل واقعاً
شغل بسیار خوبی نبود.
اصل 7-مطمئناً اولویت های مشتریان با اولیت های شما تفاوت دارد.
اصل 8-مشتری بر اساس هاهر شما و هاهر محیط کار شما قضاوت می کند.
اصل 9-مشتری مشاور اول ما برای بهبود مستمر است، زیرا او بهتر از هر کس
دیگری نیازهای خود را می داند.
اصل 11 -جذب مشتری، راحت تر از نگهداری مشتری و نگهداری مشتری، راحت
تر از رضایت مشتری است.
اصل 11 -هزینه جذب مشتری، بیشتر از هزینه نگهداری مشتری و هزینه
نگهداری مشتری، بیشتر از هزینه رضایت مشتری است.
اصل 12 -مشتری حرف اول و آخر را می زند.
اصل 13 - صادقانه به حرف و حق مشتری احترام بگذارید.
اصل 14 -تبلیغ کافی است، درباره همه چیز اطلاعات بدهید.
اصل 15 -در ارتباطات، همیشه مثبت نگر وخوشبین باشید.
اصل 16 - هر مشتری فقط یک مشتری نیست.
اصل 17 -هنر مشتری مداری کنار آمدن با مشتریان ناسازگار است.
ارتباط را آغاز کنید. » من خوبم-توخوبی « اصل 18 -با ذهنیت مثبت
اصل 19 -باید به آنچه مشتری می گوید گوش فرا دهیم و سرعت پاسخگویی را
اصل اول رضایت مشتری قراردهیم.
اصل 21 -ارتباط برقرار کنید،ارتباط بازی پینگ پنگ است اگر یکی بازی نکند
مهیا کنید. » گفت و گو « بازی نمی شود پس برای مشتری فرصت
اصل 21 -قبل از ارتباط و حین ارتباط با مشتری به ارتباط نهایی خود فکر کنید.
اصل 22 -ارتباطات مؤثر بین کارکنان، ضامن کیفیت مطلوب و ارتباطات مؤثر
کارکنان و مشتری، ضامن رضایت مشتری است.
اصل 23 -))برنده- برنده بیندیشید(( نزدیک ترین راه شکست اصرار برای
پیروزی بر مشتری است.
اصل 24 - روابط ما، خواسته یا ناخواسته، رضایت مشتری را شکل می دهد،
مشکلات را حتی الامکان با کمک مشتری حل کنید.
اصل 25 - هرگز در برخورد با مشتریان تبعیض قائل نشوید چرا که احترام
مشتریان ضروری است. » برای همه « و » همه جا
اصل 26 -حتی اگر یقین دارید که حق با شماست از بحث کردن با مشتری
اجتناب کنید.
اصل 27 -هرگز تماس مشتریان را بدون پاسخ نگذارید.
اصل 28 -لحن کلام شماست که احساس نیاز به ادامه ارتباط را معنادار می کند.
اصل 29 -ارتباطات مشتری را با گوش کردن مدیریت کنید، زیرا گوش دادن به
نظرات )پیشنهادات و انتقادات( مشتری، نارضایتی مشتریان را کاهش می دهد.
اصل 31 - شکایات مشتریان ارزان ترین راه شناخت مشتریان است.
اصل 31 -برای برقراری ارتباطات مداوم، تواضع را جایگزین تبعیض کنید
اصل 32 -راه های گسترش ارتباط با مشتری را گسترش دهید.
اصل 33 -صداقت است که مشتریان را وفادار نگه می دارد نه حیله و نیرنگ.
اصل 34 -همیشه فکرکنید خدمات را به بهترین مشتری با بالاترین سود
بفروشید پس همیشه به فکر خدمات بهتر و بهبود مستمر باشید.
اصل 35 -هر آنچه را که لازم است باید انجام دهیم تا مشتری مجددا به ما رجوع
کند.
اصل 36 -هیچ کس نمی تواند سود حاصل از وفاداری مشتری را نادیده بگیرد.
اصل 37 -اگر شما از مشتریان خود مراقبت نکنید دیگران این کار را انجام
خواهند داد. پس به جای رقیبان، به مشتریان بیندیشید.
اصل 38 - هیچ گاه برای کلاه گذاشتن بر سر مشتری تلاش نکنید، زیرا موفقیت
به اعتماد و اطمینان مشتریان وابسته است.
اصل 39 -مشتریان خود را سهامدار کنید و روش هایی بیابید تا مشتری خود را
شما احساس کند.
اصل 41 -برای حفظ مشتریان، اهمیت پاسخگویی سریع به سؤالات را درک کنید
باید به آنچه مشتری می گوید گوش فرا دهیم و سرعت پاسخگویی را اصل اول
حفظ و رضایت مشتری قرار دهیم.
را » هر مشتری فقط یک مشتری است « اصل 41 - انعطاف پذیری کارکنان
عملیاتی می کند.
اصل 42 -وفاداری دلیلی محکم برای اثبات رضایتمندی مشتریان نیست.
اصل 43 - هیچ گاه احساس نکنید هر آنچه را که می توانسته اید، برای مشتری
انجام داده اید. همیشه به فکر خدمات بهتر باشید.
اصل 44 -درباره مشتریان قضاوت نکنید محیطی مهیا کنید تا مشتریان درباره
شما قضاوت کنند.
اصل 45 -همواره در رفتار و گفتار مشتریان چیزی برای تأیید شدن و تأیید
کردن وجود دارد.
اصل 46 - رضایت مشتری با آموزش هر عضوی از سازمان آغاز می شود.
اصل 47 -هر روز )همیشه( از خود تان بپرسید: آیا مشتری راضی است؟
اصل 48 - حتی اگر دشمن هم برای خرید بیاید با تمام وجود باید او را راضی
کنید.
اصل 49 - سود گام اول است، رضایت مشتری را هدف نهایی خود سازید، زیرا
هیچ پشتیبانی در رقابت، بهتر از رضایت مشتری نیست.
اصل50 -مشتری دلیل بودن و رضایت مشتری دلیل شدن سازمان است.
اصل 51 -رکن اصلی تجارت و مهم ترین اصل رقابت، رضایت مشتری است.
اصل 52 -شناخت قدم اول برای دستیابی به رضایت مشتری است پس لازم است
نیازهای در حال تغییر مشتریان شناسایی و پیش بینی شود.
اصل 53 -مشتری زمانی راضی می شود که محترمانه با او برخورد شود و خدمات
دوستانه و مفید به او ارایه شود.
اصل 54 - رضایت خود تان بخشی از رضایت مشتری است.
اصل 55 -افزایش یا کاهش رضایت کارکنان رابطه ای مستقیم با افزایش یا کاهش
رضایت مشتریان دارد. پس برای کسب رضایت نهایی باید رضایت مشتریان داخلی (کارکنان) را در نظر بگیریم.
اصل 56 -رضایت مشتری سرمایه نهایی )اصلی(سازمان ها است زیرا رضایت
مشتری، ضامن برگشت سرمایه است.
اصل 57 -یک مشتری ناراضی فقط یک مشتری ناراضی نیست.
اصل 58 -کیفیت محصولات مهم ترین و تنها عامل رضایت مشتریان نیست.
اصل 59 -همواره 52 درصد نارضایتی مشتریان نتیجه بی اطلاعی است.
اصل 61 -مشتری داور نامریی و نهایی موفقیت یا شکست است.


کارکنانی که ویژگی های ذیل را داشته باشند در زمره کارکنان مشتری مدار قرار دارند :
1- مشتری را دوست دارند .
2- همیشه جانب مشتری را می گیرند .
3- -به سوالات مشتری پاسخ مناسب می دهند .
4- به حرف های مشتری خوب گوش می دهند .
5-ظاهروباطنی آراسته و وارسته دارند 
6- شیک پوش وخوش صحبت هستند .
7-خود را به جای مشتری قرار می دهند .
8- بیشتر به فکر ارایه خدمات هستند تا سود شخصی .
9- همیشه بیشتر از حد انتظار مشتری، برایشان کار می کنند .
10- با مشتری همانند میهمان خود رفتار می نمایند .
11- رفتار آنها نشانگر این است که مشتریان را در اولویت قرارمی دهند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 02:06 بعد از ظهر

شروع دو باره...

جمعه 17 بهمن 1393 01:53 بعد از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی
با سلام خدمت همه ی دوستان بلاخره خدمت (مقدس) سربازی هم تموم شد و ما اومدیم سرکار قبلیمون.
بعد از 21 ماه سپری کردن بیهوده عمر، البته با کوله باری از تجربه با نگرشی نو  باز جهت ادامه کار و پیشرفت های اساسی پا به میدان کارزار گذاشتیم.
بعد از مراجعت به بانک شاهد تغییراتی بودیم که گاهی خوب و شیرین ولی گاها تلخ و غیر قابل تحمل هستش.
خوب به ای لحاظ که تعدادی از مشتریان جدید به این مرکز اضافه شده اند ولی تلخ به خاطر چیزهای زیاد که یکی از آنها به خاطر رفتن بعضی مشتریان فعال قبلی هست.
ولی باز جای شکر هست که سیستم فعال هست و خدمت رسانی در سطح وسیع انجام میگیرد.
ولی به علت مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم هست اقساط معوقه و تسهیلات معوقه زیادی را داریم که انشاالله با همکاری شعبه ناظر و مشتریان همه آنها حل و فصل خواهندشد. انشالله...
سود سپرده های کوتاه مدت روزشمار پست بانک 10 درصد شده...این یک خبر
سود بلندمدت یکساله هم 22 درصد این هم خبر دوم
اینترنت بانک پست بانک هم راه اندازی شده و قابلیت  کارت به کارت هم به اون اضافه شده
بعضی از نمایندگی های فروش هم به سیستممون اضافه شده از جمله فروش گوشی های موبایل ساده تا هوشمند با برند تیکسل که هرکس خواست میتونه از دفتر(از خود بنده ) سوال بکنه که در خدمتیم.
سیمکارتهای جدید همراه اول پنج تومنی به فروش میرسه.
جریمه های خودروها قابل پرداخته...
کارت به کارت هم در این دفتر انجام میگیره
تسیلات هم داده میشه به مشتریانی که میانگین مانده حسابشون خوب باشه. سود تسهیلات کمی بالاست(28 درصد) ولی سال دیگه شاید کمتر بشه.
طرح سپرده بلند مدت ستاره دنباله دار هم به منومون اضافه شده...
خلاصه چون تازه اومدیم به این مرکز زیاد نمیدونم چه خبره ولی فکرای زیادی داریم...
نصب و مونتاژ کامپیوتر خواهیم داشت با تعمیرات لپ تاپ شاید بستان آباد هم شعبه ای بزنیم...در حد حرف نیاز به دعای خیر شما عزیزان داریم.

 


دیدگاه ها : شما چی میگین؟
آخرین ویرایش: جمعه 17 بهمن 1393 02:13 بعد از ظهر

آدمها

جمعه 22 شهریور 1392 12:13 بعد از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند
آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند
آدم های كوچك پشت سر دیگران سخن می گویند

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند
آدم های متوسط درد خودشان را دارند
آدم های كوچك بی دردند

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیننددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 22 شهریور 1392 12:16 بعد از ظهر

نیروی انتظامی ایرانیم***** در خدمت مکتب و قرآنیم

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 10:20 بعد از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی
ارسال شده در: پست بانک ، مخابراتی ، عمومی ،
بسم تعالی
دستور شماره یک:
    هیچ یک از مشتریان عزیز پست بانک نوجه ده سادات حق ندارند در نبود سرکار استوار حسن بهشتی از خدمات بانکی دلسرد شده و یا احساس کنند استوار حسن بهشتی بیخیال آنان شده یا خدای نکرده آنان را فراموش کرده است.
دستور شماره دو:
    آقای جبرییل بهشتی موظف است در بنود استوار حسن بهشتی نهایت دقت و سرعت را رعایت نموده و کلیه مشتریان را راضی نگه دارد.
دستور شماره سه:
      آقای عزیز موظف است درنبود استوار حسن بهشتی در امو مربوط به تسهیلات وام با آقای بهشتی همکاری های لازم را مبذول دارند(با تقدیم احترامات)
-----------------------------------------------------------------


مشتریان فهیم بانک عزیزمان (پست بانک نوجه ده سادات):
توجه کنید که اینجانب حسن بهشتی هم اکنون در تبریز مشغول گذراندن دوره ضرورت میباشم ، لذا ازهمه شما عزیزان صبور و خوش قلب تقاضا دارم در نبود این خادم کوچکتان با آقای جبرییل بهشتی نهایت همکاری را داشته باشید انشاالله بعد از ترخیص خدماتمان را  چند برابر کرده و از همه شما قدردان خواهم شد.دوستدار همه شما :حسن بهشتی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

صدور سند شش دانگ برای زمینهای زراعی

شنبه 21 بهمن 1391 07:12 بعد از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی
ارسال شده در: عمومی ،
قابل توجه کشاورزان عزیز  کلیه روستاهای حوزه مهرانرود مرکزی خصوصا
روستاهای نوجه ده سادات،انرجان و زیرکان :

مالکیت بدون سند رسمی سالیان سال است که در برخی از شهرها و روستاها سبب شده تا کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از اراضی بتوانند از این خلاء قانونی بهره برداری سوء کنند و با زمین خواری به صورت چراغ خاموش، املاک زیادی را تصرف کنند.

لذا ثبت نام و نقشه برداری زمینهای کشاورزی با دستگاه جی پی اس پیشرفته دو فرکانسه با همکاری یکی از  مهندسین مجرب،با دفتر خدماتی نوجه ده سادات از امروز شروع می شود.

 
به همین خاطر کلیه عزیزانی که فاقد سند رسمی برای زمین خود میباشند با ارایه کپی قولنامه،شناسنامه و کارت ملی و هزینه نقشه برداری به دفتر نوجه ده سادات برای دریافت سند رسمی اقدام فرمایند.

مشخصات کار این شرکت:

تهیه نقشه ملک علاوه بر فایل گواهی مختصات ملک (ParcelMap) و تحویل آن
* UTM نمودن در سریع ترین زمان ممکن
* اتصال به نقطه مرجع کشوری و ارائه اطلاعات مربوطه
* محاسبه مساحت ملک شما تا دقت سانتیمتر

شرکت ما تمام مراحل ثبتی را پذیرفته وبا نازلترین قیمت سند ششدانگ به شما تحویل می دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ...

    تلفن های تماس      09149311022 
  09149065627 
دیدگاه ها : گلواژه های شما عزیزان
آخرین ویرایش: - -

روستاهای اقماری نوجه ده سادات(روستای زیرکان و روستای انرجان)

پنجشنبه 19 بهمن 1391 01:58 بعد از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی
ارسال شده در: عمومی ،
زیرکان و انرجان هردو  یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی هستند که دردهستان مهرانرود مرکزی  شهرستان بستان آباد واقع شده‌ اند.
زیرکان:
این روستا در طرف ظلع شرقی جنوب شرقی نوجه ده سادات واقع شده است. همانطور که از نام آن نیز مشخص است مردم این روستا بسیار زیرک و باهوش هستند و یکی از روستاهای کم جمعیت (حدود  70 خانوار) بوده ولی اکثر مردم این روستا پردرآمد و از کشاورزان و دامداران نمونه شهرستان میباشند.
شغل اکثریت آنان کشاورزی و دامپروری میباشد که کشاورزی این منطقه کم کم  به طرف مکانیزه شدن سوق داده میشود و از روش سنتی کشاورزی تقریبا خبری نیست. مثل (آبیاری قطره ای،آبیاری بارانی، استفاده از حوض های آبیاری در زمین، استفاده بهینه از تراکتور در کاشت و داشت و برداشت محصولات).
البته برخی از مردم این روستا نیز با توجه به موقعیت شهرستان به طرف کامیونداری روی آورده اند.
این روستا از امکانات رفاهی برق،گاز،مدرسه ابتدایی،آب آشامیدنی، خانه بهداشت ،راه آسفالته و (تلفن) برخوردار بوده ولی مشکل اساسی که برخی از این اهالی محترم با آن دست و پنجه نرم میکنند مشکل تلفن میباشد که با توجه به اینکه کابل تلفن این روستا در موقعی کابل کشی انجام میشد از کابل کهنه استفاده شده بود در اثر اصطکاک و ساییدگی از بین رفته است، تقریبا تمامی مردم این روستا بدون تلفن هستند که مسئولین مخابرات شهرستان در این مورد بیش از دو سال است که کم لطفی میکنند و به این مشکل رسیدگی نمیکنند.
دانش آموزان این روستا بعد از دوره ابتدایی برای ادامه تحصیل به روستای نوجه ده سادات رفت و آمد میکنند.
احمد علیرضا بیگی(استاندار آذربایجان شرقی) در مراسم افتتاح گاز ، در این روستا حضور یافته وبه ایراد سخنرانی پرداخته اند.
اکثر مردم این روستا در پست بانک نوجه ده سادات افتتاح حساب کرده اند وبرخی از آنان نیز از تسهیلات بانکی این بانک استفاده کرده اند.
انرجان:
روستای انرجان نیز همچون روستای زیرکان از امکانات رفاهی اولیه همچون گاز،برق،تلفن،آب آشامیدنی،راه آسفالته،مدرسه ابتدایی،خانه بهداشت برخوردار میباشد. ولی اکثر مردم این روستا به کار دامداری مشغول هستند و از لحاظ کشاورزی به هیچ وجه همسطح روستای زیرکان نمیباشد.
مردم این روستا به صفت میهمان نوازی بسیار شهرت دارند و اکثر امکانات رفاهی را زود تر از مردم زیرکان به دست آورده اند.
دانش آموزان این روستا نیز بعد از دوره ابتدایی برای ادامه تحصیل به نوجه ده سادات رفت و آمد میکنند.
اکثر جوانان این روستا به شهر تبریز و قم برای امرار معاش کوچ کرده اند و اگر اینگونه پیش برود امکان دارد بعد از چندین سال شاهد بدون سکنه ماندن این روستای باصفا باشیم.
امید است دولت محترم و مسئولین به این امر نگران کننده مهاجرت توجه داشته باشند و به امر اشتغال جوانان روستایی بیش از پیش توجه داشته باشند.
شایان ذکر است که ریاست شورای اسلامی انرجان آقای محمود رحمتی میباشد که در مواقع لزوم همکاری صمیمانه ای با ما داشته اند.
همه مردم این روستا در پست بانک نوجه ده سادات حساب بازکرده اند و اکثریت آنان یارانه خود را از این بانک دریافت میکنند.

دوستان عزیز مارا از نظرات سازنده خودتان بی نصیب نکنید.
دیدگاه ها : گل واژه شما عزیزان
آخرین ویرایش: جمعه 20 بهمن 1391 07:46 بعد از ظهر

انتقال کارت به کارت پست بانک(سیمیا)

سه شنبه 17 بهمن 1391 09:35 قبل از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی
ارسال شده در: پست بانک ،
انتقال یا همان کارت به کارت امکانی هست  که اکثرا مردم، این روزها از این امکان استفاده میکنند. و اگر بانکی این امکان را نداشته باشد کمتر مورد اقبال مردمی قرار خواهد گرفت.
مانند برخی از موسسات مالی یا بانکهای خصوصی ،با توجه به اینکه سود بیشتری هم به سپرده ها پرداخت میکنند و یا تسهیلات را با نرخ کمتری پرداخت میکنند ولی چون عضو شبکه شتاب بانکی نیستند مردم هیچ رغبتی نسبت به افتتاح حساب در این بانکهای قلابی را ندارند.

پست بانک ایران (البته دفاتر) نیز که از اواخر سال 1390 کارت عابر بانک را به مشتریان خود ارایه میکرد از امکان کارت به کارت (انتقال) برخوردار نبود که این نقص بزرگ موجب دلسردی برخی از مشتریان عزیز ما بود  که با تلاش مسئولان محترم پست بانک این نقص نیز برطرف گردید که جای تقدیر وتشکر فراوان از مسئولان بلند پایه پست را دارد که به این دفاتر نیز عنایت جدی دارند.
از تاریخ 1391/11/16 امکان انتقال کارت به کارت پست بانک فعال میباشد و مشتریان فهیم این بانک میتوانند از این امکان نیز برخوردار شوند.امید است آن دسته از عزیزانی که به علت این نقص با ما همکاری نمیکردند از این روز به بعد بعد با توجه به مسئله حیاتی رقابت بین دفاتر(البته همه همکاران عزیزند) با ما همکاری لازم را مبذول دارند.
این امر همکاری جدی و متعصبانه رانندگان محترم،کشاورزان عزیز،قالیبافان روستا،دوستان،جوانان و ... را میطلبد.
امیدواریم در این بانک بتوانیم لطف همه اهالی به این بانک را تاحدودی جبران کنیم.

مدیریت پست بانک روستای نوجه ده سادات

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 بهمن 1391 10:51 قبل از ظهر

منابع مالی پست بانک نوجه ده سادات

یکشنبه 1 بهمن 1391 07:35 بعد از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی
ارسال شده در: پست بانک ،

در سال 1391 پست بانک نوجه ده سادات با تبلیغات گسترده و ارایه خدمات نوین بانکی و با افتتاح انواع حسابهای سپرده کوتاه مدت،بلندمدت،حساب جاری(دسته چک) . قرض الحسنه پس انداز جاری صرفا باکارت و همچنین دادن تسهیلات متفاوت در قالب عقود اسلامی اعم از تسهیلات مشارکت مدنی،فروش اقساطی(اکثرا برای بانوان) و جعاله تعمیر مسکن اقساطی و درنهایت وام خودرو و همچنین جهت ایجاد آسایش برای مشتریان خاص، واریز و پرداخت با سفارش تلفنی(فقط برای مشتریانی که شناخته شده هستند) و همچنین ایجاد رضایت در موقع پرداخت تسهیلات(مثلا موقع دریافت ضامن) که همه گونه  رفاه مشتری را در نظر گرفته،ایجاد سرعت عمل در عملیات بانکی، پرداخت تسهیلات برای بانوان روستا،صدور عابر کارت پست بانک در عرض 24 ساعت، اطلاع رسانی و راهنمایی مشتریان به صورت تلفنی و مجازی ، فعال کردن سیستم اینترنت بانک و بسیاری از خدمات گوناگون دیگر که همگی جهت تحقق شعار"حق با مشتری است"میباشد؛ توانسته است منابع مالی خود را، در عرض کمتر از یک سال، از سه میلیارد ریال به ده میلیارد ریال برساند.
این موفقیت که باعث سرافرازی پست بانک نوجه ده سادات در منطقه و حتی در استان شده است را به تمامی اهالی روستای نوجه ده سادات تبریک عرض میکنیم.
روستای نوجه ده سادات در بین دفاتر پست بانک استان بعد از دو روستای پرجمعیت، سومین دفتر شناخته شده است.
پست بانک روستا کلیه این موفقیت ها را مدیون مردم عزیز روستا میداند و از تک تک مشتریان نهایت تقدیر و تشکر را دارد.


افزایش روز به روز منابع مالی
اما یکی از مشکلات اساسی ما در این بانک کمتر حضور یافتن بانوان برای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات میباشد که آنهم با فرهنگسازی و  تبلیغات بعضی از خواهرانی که از این دفتر خدمات دریافت کرده اند قابل حل شده است.
به امید آنکه این دفتر بانکی در استان مقام اول را کسب کرده باشد.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نگاهی اجمالی بر روستای نوجه ده سادات:

جمعه 16 دی 1390 11:14 بعد از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی
ارسال شده در: عمومی ،


بسم الله الرحمن الرحیم


موقعیت جغرافیایی :

روستای نوجه ده سادات در شرق شهرستان بستان آباد در طول جغرافیایی 92/46 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 88/37 درجه شمالی قرار گرفته است. این روستا از شمال به روستای كردكندی، از غرب به روستای سیناب، از شرق به روستای شربیان از جنوب شرقی به روستای زیركان و از جنوب به روستاهای انباردارن و انرجان محدود می‏شود.

تاریخچه و وجه تسمیه :

شهر اوجان در منطقه‏ای نزدیك شهرستان كنونی بستان آباد حدود 300 سال پیش دچار زلزه شده و تقریبا" ویران شد كه ساكنین آن به مناطق اطراف كوچ كرده و در آنجا ساكن شدند و شهرستان بستان آباد و روستاهای اطراف را تشكیل دادند. یكی از این روستاها نوجه ده سادات بود كه چون اكثر سیدهای شهر اوجان در این روستا ساكن شده بودند، به نوجه ده سادات معروف شد.

پوشش گیاهی:

با توجه به آب و هوا و اقلیم منطقه پوشش گیاهی روستا درحالت طبیعی استپ بیابانی تقریبا فقیر است.

ولی علیرغم مطلب فوق هر چند سال یكبار به علت باران‏های فصلی ،رویش گل‏ها و گیاهان وحشی خودرو چهره عمومی منطقه را دگرگون می‏كند. 

معیشت :

شغل اصلی ساكنین این روستا كشاورزی می‏باشد و دامدارای در رتبه دوم شغل روستائیان قرار دارد.

عمده محصولات كشاورزی این روستا گندم، جو، سیب زمینی، هویج، خیار و یونجه میباشد. دامهای این روستا شامل گوسفند، بز و گاو  می‏باشد.

یكی از محصولاتی كه به تازگی كاشت آن در روستا رونق گرفته ،دانه های روغنی است.

 

باغداری در روستای نوجه ده سادات از رونق كمی برخوردار بود . ولی به‏تازگی تعدادی از كشاورزان به كاشت درختان سیب كه عمده محصول باغی روستا محسوب می‏شود روی آورده اند.

از نظر تقویم كشاورزی ماه‏های تیر و مرداد به عنوان پركارترین ماه سال و ماه‏های آذر و دی و بهمن و اسفند به عنوان كم‏كارترین ماه‏های سال محسوب می‏شوند كه معمولا" كارهای ساختمان‏سازی و مراسم عروسی در این ماه‏ها برگزار می‏شود.

از بین محصولات فوق سیب زمینی از اهمیت بالاتری برخوردار است.روش كاشت وبرداشت سیب زمینی به گفته اهالی این روستا بدین شرح است:

زمین كاشت را در ماه‏های مهروآبان شخم می‏زنندوبا ریختن كود حیوانی زمین را برای سال بعد آماده می‏كنند.از اول فروردین تا آخراین ماه زمین را با وسیلة مخصوصی به نام كردوار(kardovar )پشته می‏كنند. از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد كار كاشت سیب زمینی طول می‏كشد.بعداز كاشت سیب زمینی تا اواسط شهریور كار آبیاری را هر 8 روز یكبار انجام می‏دهند.درطول این مدت در 15 روز اول تیر 2تا3 بار سمپاشی بر ضد علف‏های هرز و حشرات موذی انجام می‏گیرد . همچنین از اواسط تیر ماه به بعد زمین را با كود شیمیایی تقویت می‏كنند. بعد از 15 شهریور كه آبیاری را قطع كردند مدت 7تا 10 روز زمین را آزاد می‏گذارند تا خشك شده و آماده برداشت شود . بعد از خشك شدن زمین بوته سیب زمینی را با داس می‏چینند كه به عنوان علوفه انبار می‏شود و تا اواسط آبان كار جمع آوری محصول به طول می‏انجامد .  

معمولا كود حیوانی استفاده شده برای زمین را مدت یك تا دو سال سر زمین كشاورزی دپو می‏كنند تا در معرض تابش آفتاب تجزیه شده و قابل جذب برای زمین شود . بعد از شخم زدن زمین كود آماده شده را روی آن پخش می‏كنند .

روش دفع آفات كشاورزی به دو صورت سنتی ومكانیزه است كه روش سنتی امروزه از رونق افتاده است ولی می‏توان به از بین بردن حشرات موذی محصول یونجه با راه بردن دام‏ها روی مزرعه اشاره كرد. 


كشاورزی در روستای نوجه ده سادات به روش سنتی و دستی می‏باشد و در سال های گذشته تعدادی از زمینهای كشاورزی به تجهیزات آبیاری  تحت فشار مجهز شده اند.

واحد سنجش آب در روستا «ساعت» است. یك ساعت آب مقدار آبی است كه در زمان یك ساعت از دهانه لوله چاه خارج می‏شود.

در ضمن بعد از برداشت محصول هویج از آبگیر های زیر دهانه لوله چاه و همچنین از حوض های آماده شده در دره ای به نام چای باشی برای شستن هویجها استفاده میكنند.

مهمترین وسیله نقلیه و ماشین كشاورزی ساكنین روستا تراكتور است حدودا" 40 تراكتور در روستا موجود است.

دامداری در این روستا به صورت سنتی می‏باشد. به طوری كه هر خانواده دارای تعداد محدودی دام می‏باشند.

یك عدد گاوداری صنعتی نیز در روستا موجود می‏باشد.

حدود 22 درصد جمعیت این روستا فقط كشاورزی می‏كنند اما بقیه دو شغله هستند. یعنی در كنار كشاورزی به دامداری نیز مشغولند..

البته لازم به ذکر است که در سال های اخیر عده ای از مردم به کار رانندگی کامیون  روی آورده اند.

امكانات روستا :

این روستا دارای جاده آسفالته به طول 5 كیلومتر می‏باشد كه از شمال  روستا را به محور ارتباطی تبریز اردبیل متصل می‏كند. فاصله روستا تا مركز شهرستان 22 كیلومتر و تا مركز استان 74 كیلومتر می‏باشد.

این روستا دارای لوله‏كشی آب تصفیه شده، برق،گاز شهری، تلفن، مرکز مشترک پست بانک و دفتر آی سی تی (I.C.T)، حمام عمومی، خانه بهداشت (دارای یك بهورز و یك بهداشتیار)، صندوق پست، شورای شهر اسلامی، شركت تعاونی روستایی، پایگاه مقاومت، غذا خوری عمومی ،  پوشش رادیویی موج متوسط و FM و شبكه های سیما می‏باشد.

دسترسی به وسیله نقلیه عمومی نیز در این روستا به‏راحتی امكان پذیر است.

مالكیت :

نوع مالكیت در روستای نوجه ده سادات به چهار نوع دولتی، عمومی، خصوصی و وقفی تقسیم می‏شود. ادارات پست بانک و دفتر آی سی تی، تلفن، خانه بهداشت و مدارس و دفتر شورای اسلامی، از نوع مالكیت دولتی حمام عمومی و قبرستان جز مالكیت عمومی، مساجد، حسینیه‏ها و غذا خوری جزو مالكیت وقفی و بقیه زمین‏ها دارای مالكیت خصوصی می‏باشند.

در مورد مالكیت اراضی كشاورزی در زمان اصلاحات اراضی  زمینهای روستا به 97 قسمت مساوی تقسیم شد كه هر قسمت را یك (اكوز) می گویند. كه از این 97 قسمت، 96 قسمت به  96 خانواده بزرگ روستا رسید و یك قسمت باقیمانده نیز بین خانواده های خرده پا تقسیم شد. آن 96 خانواده بزرگ را (هامپا) و بقیه را (قارا یا خوش نشین ها) می نامند.

جمعیت :

روستای نوجه ده سادات طبق سرشماری 1385 دارای 520 خانوار و 3184 نفر جمعیت می‏باشد. كه از این تعداد 1540 نفر مرد و 1644 نفر زن می‏باشد. متوسط جمعیت هر خانوار روستا 6.12 نفر می‏باشد.

تعداد 385 واحد مسكونی در این روستا وجود دارد.

آب روستا :

آب لوله‏كشی روستا قبلا تنها از چشمه‏های آب كه در قسمت كوهستانی جنوب روستا قرار دارند و خاكریز كنار چشمه‏ها تأمین می‏شد. اما در سال 1389 با همیاری مردم و دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران و کمک روحانیون عزیز روستا با حفر یک حلقه چاه نیمه عمیق در مجاورت شرقی روستا مشکل کمبود آب رفع گردید. امروزه آب حاصل از هر دوی این منابع در یك منبع بزرگ ذخیره و تصفیه شده و از طریق لوله کشی به خانه‏ها می‏رسد.

سوخت روستا :

سوخت اصلی روستا گاز شهری میباشد، كه برای گرمایش و پخت و پز استفاده می‏شود.

 

در روستای نوجه ده سادات 4 نانوایی موجود می‏باشد كه اكثر مردم روستا نان خود را از آنها تأمین می‏كنند و بعضی از مردم نیز نان مورد نیازخود را  از شهرستان بستان آباد تهیه می‏كنند. تعداد انگشت شماری از خانواده‏ها نیز در خانه خود پخت خانگی انجام می دهند.
 

سواد :

روستای نوجده سادات دارای یك مدرسه پسرانه و یك مدرسه دخترانه می‏باشد كه هر كدام به‏صورت دو شیفته و راهنمایی و دبستان می‏باشند.

مدرسه پسرانه شامل دبستان شهید قرنی با 50 دانش آموز و راهنمایی المهدی با70 نفر دانش آموز می‏باشد.

مدرسه دخترانه نیز شامل دبستان زینبیه با 50 دانش آموز و راهنمایی الزهرا با 70 دانش آموز می‏باشد

مدرسه دخترانه دارای دبیرستان نیز می باشد.

 

از كل 3184 نفرجمعیت روستا بیش از  2500 با سواد هستند. ضمن اینكه اكثر بزرگسالان روستا دارای سواد قرآنی و سواد مخصوصی به نام گلستان می باشند.

 

 اهالی روستا برای خرید مایحتاج خود به بازار روز روستاهای كرد‏كندی، تیکمه داش و بهرمان و همچنین شهرهای بستان آباد، سراب و تبریز مراجعه می‏كنند.

اهالی روستا برای معالجان سرپایی به شهرستان بستان آباد و برای استفاده از بیمارستان به شهرهای سراب و تبریز می روند.

موقعیت زمین شناسی :

از نظر زمین شناسی روستای نوجه ده سادات دارای خاكی با تركیبات ماسه‏سنگ، كنگولومرا به رنگ سیاه، آهك، گچ و سیلیت می‏باشد.

طبق نقشه زمین شناسی گسل اصلی تبریز از روستای نوجه ده سادات فاصله زیادی دارد و از اطراف روستا فقط چند گسل فرعی می‏گذرد به همین دلیل در حالت كلی روستا جزء نقاط زلزله خیز محسوب نمی‏شود.

بافت:

نوع بافت روستای نوجه ده سادات مجتمع خطی است كه از طرف غرب و جنوب به دلیل وجود كوه‏ها واز طرف شرق به دلیل وجود زمین‏های كشاورزی حاصل‏خیزتوسعه آن محدود شده است و فقط ازطرف شمال ودر امتداد جاده ارتباطی روستا توسعه آن امكان‏پذیر است.

روستا در حال حاضر از دو بافت قدیم و جدید تشكیل شده است. بافت قدیم روستا در قسمت غربی روستا قرار دارد كه قبلاً اطراف آن باغهای خانوادگی پوشانده بودندو با توسعه روستا این باغها از بین رفته و جای خود را خانه های نو ساز بافت جدید دادند. بطوریكه هنوز هم محله ها و كوچه های بافت جدید به نام همان باغهای قدیم معروفند.

تاثیر باد در بافت و معماری روستا:

همانطوری كه گفته شد بافت روستا از نوع بافت فشرده است كه شكل گیری این بافت رابطة مستقیمی با وزش بادهای مزاحم در طول سال دارد.

جهت وزش باد غالب در طول ماههای مختلف سال از سمت شمال شرقی و جنوب غربی است.

علاوه بر این درطول سال نیز روستا همواره با وزش بادهای محلی وفصلی مواجه میباشد.این بادها با سرعت وشدت كمتر از باد غالب ازجهات جنوب شرقی و شمال غربی می وزند.

معماری:

مصالح ساختمانی:

نوع مصالح استفاده شده در معماری قدیم خشت خام، چوب، سنگ، خاك و سرشاخه درختان می‏باشد.

در معماری جدید از آجر ،سیمان ،سنگ و تیر آهن در بناها استفاده می‏شود.

معابر:

معابر روستای نوجه ده سادات بر حسب عرض و كاربرد معبر به سه دسته تقسیم می‏شوند:

معبر درجه یك:

معبری با عرض 12 تا 14 متركه در وسط روستا قرار دارد و به صورت یك مسیل است. این معبر عمدتا برای رفت و آمد ماشین‏ها استفاده می‏شود.در دو طرف مسیل پیاده‏روهایی به عرض 2 تا 5 متر برای عبور عابرین پیاده وجود دارد. كف این معبر از جنس خاك كوبیده است.

معبر درجه دو :

این معبر دارای عرض 7 الی 8 متر است. دارای ارزش كاربردی كمتر از معابر درجه یك هستند و در حقیقت ارتباط بین معبر درجه یك با معابر  درجه سه را برقرار می‏كند.این معبر نیز دارای كف خا‏كی است.

معبر درجه سه :

این معبر در واقع راه ارتباطی بین منازل مسكونی با یكدیگر و با معبر ختم شونده به زمین‏های زراعی است.

فرهنگ :

دین :

 دین كلیه ساكنین و اهالی روستا اسلام و مذهب آنها شیعه می‏باشد. مردم این روستا، اشخاص متدین هستند كه به اصول اسلام بسیار پایبند بوده، دعوا و اختلاف در این روستا به ندرت اتفاق می‏افتد. از این حیث در روستاهای اطراف به این روستا «قوزو نوغَدی» یعنی نوجه ده بره می گویند. (آرام و بی آزار) در معدود دعواهای اتفاق افتاده نیز طرفین پیش روحانیون روستا رفته و اختلافات خود را حل می‏كنند.

مراسم و آداب و رسوم :

مردم این روستا به علت اردات خاصی كه به ائمه اطهار دارند مراسم عزاداری مفصلی در ماه‏های محرم و صفر برگزار می‏كنند. همچنین روزهای تاسوعا و عاشورا مراسم شبیه خوانی و تغزیه خوانی در معابر اصلی و مساجد روستا برگزار می‏شود. در ضمن یكی از معابر اصلی روستا واقع در پشت مسجد كه برای برگزاری یك نوع عزاداری موسوم به شاخ سِی( shakh sei ) از آن استفاده می‏شود به صورت عریض‏تر ازسایر معابر ساخته شده كه این یكی از مظاهر عمده تأثیر دین و فرهنگ در معماری این روستا به شمار می‏رود.

عزاداری برای مردگان نیز در روزهای سوم، چهلم و سالگرد وفات برگزار می‏شود.

همچنین از روز مرگ تا چهل روز بعد هر هفته پنجشنبه‏ها مردم در منزل بازماندگان در گذشته جمع شده و به بعداز تسلی خاطر بازماندگان بصورت دست‏جمعی به مزار متوفی می‏روند و بعد از بازگشت از مزار (شب جمعه) در منزل متوفی مجلس روضه خوانی برگزار می‏شود.

 

در عروسی‏ها یك نفر مجلس‏گردانی می‏كند كه به درویش یا «عاشیق» معروف است. درویش مجلس را با مدح پیامبر و امامان شروع كرده و سپس با گفتن لطیفه و خواندن ترانه‏های محلی جشن را شادتر می نماید. ولی امروزه در بیشتر جشن های مراسم عروسی از گروه های هنری(ارکستر) برای اجرای مراسم بهره می جویند.

از دیگر مراسم عروسی این است كه در زمان آوردن عروس به خانه داماد، داماد به پشت بام خانه رفته و سیب سرخی را به علامت مشكلات و دلخوریها به زیر پای عروس انداخته تا كاملاً شكسته و له شود. به این ترتیب همه مشكلات و دلخوری‏ها را قبل از ورود عروس به خانه، از بین می‏برند.

اوغات فراغت :

نحوه پركردن اوقات فراغت اهالی روستا به دو روش است. بزرگسالان معمولاً با تجمع در سر كوچه ها و داخل مغازه ها در مورد مسائل روزمره گفتگو می‏كنند.                                                              

جوانان و كودكان نیز با بازیهای مختلف از جمله فوتبال و  بازی‏های محلی  و بازیهای كامپیوتری  و باشگاه تازه تاسیس بدنسازی به گذراندن اوقات فراقت خود می‏پردازند.

صنایع دستی :

صنایع دستی در حال حاضر از رونق كمی در روستاها برخوردارند كه می‏توان به بافت جورابهای پشمی و زیر اندازهای كوچك اشاره كرد ولی آثار به جا مانده از حدود 30 سال پیش نشان می‏دهد كه صنایع قالی بافی و گلیم بافی و جاجیم بافی در این روستا رونق زیادی داشته است.

البته در سال های اخیر صنعت فرش بافی در اکثر منازل رونق یافته است.

غذاها :

از غذاهای محلی روستا می‏توان به خورشت هویج، آش اماج (omaj ashi) و یك غذای مخصوص زنان (در دوران بعد از زایمان) به نام هرّا (Horra)  اشاره كرد.

زبان محاوره :

زبان محاوره‏ای كلیه اهالی روستا تـــرکـــــی  می‏باشد.

لباس محلی :

در قدیم اهالی این روستا به ویژه زنان از لباس‏های دست بافت زیبایی كه از پارچه های با زمینه سفید و با طرح گل تهیه می‏شد استفاده می‏كردند. ولی امروزه استفاده از لباس‏های محلی تقریباً از بین رفته‏است.

ضرب المثل‏ها :

اوشاغا دئدئله دانیش دئدی گامیش دئدئله یكه دانیشدئن دئدی بیره.                  

برگردان فارسی‏ : به بچه گفتند حرف بزن گفت گاومیش گفتند خیلی گنده حرف زدی گفت شپش.        

توضیح : معمولا این ضرب المثل برای كسی كه لاف وگزاف زیادی می زند استفاده میشود.

قونشو قونشودو قیرخ دیواردان قیرخ دیوارا.

برگردان فارسی‏ :همسایه همسایه است از هر طرف تا چهل دیوار                                                                               

*****************************************

در آخر از کلیه کسانی که مارا در تهیه این اثر یاری کردند تشکر و قدر دانی میکنم.


-----------------------پابان-------------------------

تهیه کننده و گرد آورندگان:

جبرئیل بهشتی،حسن بهشتی،داود دادگر،کریم دادگر

 دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 دی 1390 09:57 قبل از ظهر

شروع ثبت نام پست بانک کارت

پنجشنبه 8 دی 1390 12:41 قبل از ظهر

نویسنده : حسن بهشتی
ارسال شده در: پست بانک ،


با تلاش مستمر و شبانه روزی کارکنان و مدیران پست بانک شهرستان بستان آباد مخصوصا جناب آقای مهندس عزیز و همچنین مهندس صبوری و به حول و قوه الهی، از اول دی ماه سال 1390 پست بانک نوجه ده سادات در جهت جلب رضایت مشتریان فهیم و محترم روستاهای نوجه ده سادات، زیرکان، انرجان و انباردان برای ثبت نام پست بانک کارت(کارت عابر پست بانک) اعلام آمادگی میکند. لذا کلیه مشتریان گرامی در صورت نیاز می توانند با ربط دادن یکی از حسابهای خود(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت) کارت عابر خود را در اسرع وقت دریافت کرده و از  استفاده بهینه آن بهره مند گردند.

امکانات این کارت ها عبارتند از:
-امکان کارت به کارت کردن از طریق کلیه عابرکارتهای عضو شتاب
-امکان برداشت وجه از طریق کلیه خودپردازهای کلیه بانکها
-امکان خرید شارژهای اپراتورهای مختلف تلفن همراه
-امکان پرداخت قبوض از طریق پایانه های فروش
-...

جهت ثبت نام و دریافت کارت با در دست داشتن کپی شناسنامه خود به پست بانک نوجه ده سادات مراجعه فرمایید.
در ضمن کسانی که زودتر اقدام به دریافت کارت نمایند از مزایای ویژه پست بانک برخوردار خواهند شد.


با تشکرات فراوان- بهشتی

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 دی 1390 01:54 قبل از ظهرتعداد کل صفحات : 2 1 2
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو